DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner på festen for korsets opphøyelse 

INNGANGSVERS
I vår Herres Jesu Kristi kors er all vår ros. I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse. Ved ham er vi frelst og fridd ut. Jfr. Gal 6,14

KIRKEBØNN
Barmhjertige, evige Gud, etter din vilje led din enbårne Sønn døden på korset for å frelse menneskeslekten. Gi at vi som på jorden har fått del i dette Kristi mysterium, får motta frukten av hans gjenløsningsverk i himmelen, han som lever og råder med deg i Den hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, rens oss fra all vår skyld ved dette offer, som på korsets alter tok bort all verdens synd. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

PREFASJON: Korsets seier.

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.

Etter din vilje ble menneskeslektens frelse fullbyrdet på korsets tre,
så livet kunne gjenoppstå fra dødens utspring, og han som vant over oss ved treet,
selv kunne overvinnes ved treet, ved Kristus, vår Herre.

Ved ham lovpriser englene, tilber herredømmene, skjelver maktene for din majestet;
alle himler og himmelkrefter og de salige serafer forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem, idet vi ydmykt istemmer:

KOMMUNIONSVERS
Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren. (Joh 12,32)

BØNN ETTER KOMMUNION
Herre Jesus Kristus, du har mettet oss med din hellige føde. Vi bønnfaller deg: Før dem du har forløst ved korsets livgivende tre, frem til oppstandelsens herlighet, du som lever og råder fra evighet til evighet.