DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til festen for korsets opphøyelse

Første lesning 4. Mosebok 21, 4c-9
I de dager ble folket utålmodig. De talte mot Gud og Moses og sa: ”Hvorfor førte dere oss ut av Egypt når vi må dø her i ørkenen? Her er jo verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne sultekosten.” Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa: ”Vi syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss!” Og Moses gikk i forbønn for folket. Da sa Herren til ham: ”Lag deg en slange og sett den på en stang! Hver den som blir bitt, skal berge livet når han ser opp på den.” Og Moses laget en kobberslange og satte den på en stang. Og det gikk slik at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen. Slik lyder Herrens ord.

Salme 78 (77)
Omkved: Glem aldri Herrens velgjerninger!

Lytt, mitt folk, til min lære, vend øret til mine ord.
Jeg vil åpne min munn og tale i bilder, bære frem gåtefulle hendinger fra gammel tid.

Når Herren herjet blant dem, da søkte de ham, da vendte de om og spurte etter Gud.
Da mintes de Gud, sin klippe, da husket de Den Høyeste Gud, sin Forløser.

Likevel bedro de ham med sine ord og løy for ham med sin tunge.
I sitt hjerte holdt de ikke fast ved ham, de var ikke tro mot hans pakt.

Men han var barmhjertig, han tilgav synden og gjorde ikke ende på dem.
Utrettelig holdt han sin vrede tilbake og lot ikke sin harme bryte frem.

Annen lesning Filipperbrevet 2, 5-11
La Kristi Jesu sinnelag prege deres ferd, han som, skjønt av guddoms rang dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like! Nei, han oppgav alt sitt . eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden, ja, døden på et kors! Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre, så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne, i himmelen, på jorden og i dypet. Og hver en tunge skal forkynne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faderens ære. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg, for ved ditt kors har du forløst verden. Alleluja.

Evangelium Johannes 3,13-17
På den tid sa Jesus til Nikodemus: ”Ingen er jo steget opp til himmelen uten én: han som også er steget ned fra den, Menneskesønnen. Og som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie." Ja, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Slik lyder Herrens ord.