Oddvar Moi

DagenMagazinet misforstår det katolske messeofferet.
Leserinnlegg i DagenMagazinet - august 2008DagenMagazinet skriver 19/8 på lederplass om messeofferet i katolsk teologi. Det syns jeg er fint, men samtidig er det trist at lederen skriver nokså upresist om dette emnet.

For det første knytter lederskribenten messeofferet sammen med de planene noen jøder har om å bygge et nytt tempel i Jerusalem. Men jeg ikke kan se at det er noen som helst forbindelseslinje mellom jøders ønske om å ta opp igjen dyreoffer i tempelet og den katolske nattverden.

Og avisas lederartikkel avsluttes med en svært sjokkerende setning: "hvis de mest endetidsengasjerte protestantene fremstiller det som totalt uproblematisk med en fremtidig jødisk gjenopptagelse av GTs stedfortredende dyreofringer i et fjerde endetidstempel, vil man jo samtidig annullere en av de mest avgjørende hovedsakene i reformasjonen." Det korrekte hadde vel her vært å skrive " .. samtidig annullere en av de mest avgjørende hovedsakene i den kristne tro." For hvor har man hørt eller lest at katolikker kan tenke seg å erstatte Kristi fullkomne offer på Golgata med dyreoffer?

Det er korrekt at katolikker (som alle andre gamle kirker) legger stor vekt på vekt på offeret (Kristi fullkomne offer) som bæres fram for Faderen i messefeiringa - og så diskuterer man livlig hvordan man skal beskrive dette offeret, som ublodig gjentakelse, som ihukommelse etc. - men å sammenligne messen med GT's dyreoffer er vel ganske drøyt. Til opplysning kan jeg legge til at også vi katolikker selvsagt "henviser til Kristi offer på Golgata ifølge Hebreerbrevet som et offer "en gang for alle"."

For det andre tar lederen feil mht grunnlaget for den katolske embetsforståelsen. Man skriver: "selve hovedforskjellen mellom Romerkirkens hierarkiske kirkestruktur og protestantenes lære om det alminnelige prestedømmet springer ut av dette lærepunktet. Mens en katolsk prest er en offerprest, er en protestantisk prest en mann som tjener troens folk med Ord og sakrament."

Dette er dessverre helt misforstått. Det er korrekt at en katolsk prest er en offerprest, men vår hierarkiske kirkestruktur (dvs. styringsstruktur) har et helt annet utgangspunkt; nemlig Jesu utsendelse av apostlene. Vi leser i alle evangeliene at han valgte ut de tolv, og vi leser i Johannes (Joh. 20,21-23) hvordan han sendte dem ut etter sin oppstandelse fra de døde: "Igjen sa han til dem: "Fred være med dere. Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere." Så åndet han på dem og sa: "Ta imot Den Hellige Ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.""

Apostlene fikk sin enestående myndighet fra Jesus selv, og denne myndigheten har også apostlenes rettmessige etterfølgere, som er biskopene. Så enkelt forklart er den hierarkiske strukturen i vår Kirke.

Oddvar Moi,
katolsk prest


Hva syns du om disse tankene? Send meg dine tanker, meninger og reaksjoner.