Oddvar Moi

Gift nordmann blir katolsk prest
NTB-intervju, oktober 1999


Oddvar Moi (43) fra Time på Jæren har - som første nordmann - fått pavens velsignelse til å bli prest i den romersk katolske kirke på tross av at han er gift.

Audun Stølås, NTB

En ytterst sjelden prestevigsling på norske jord blir foretatt av biskop Gerhard Schwenzer i St. Paul kirke lørdag 8. januar - 2000 år etter Kristi fødsel.

Diakon Oddvar Moi (43) har som første nordmann fått pavens velsignelse til å bli prest i Den romersk-katolske kirke på tross av at han er gift. Prestevigslingen blir foretatt av biskop Gerhard Schwenzer. Moi underviser i dag i kristendom, norsk og samfunnsfag på ungdomsskoletrinnet ved den katolske St. Paul skole i Bergen. Det vil han gjøre i en deltidsstilling også etter at han er blitt vigslet til prest i januar.

Kristi ord
Det var Kristi ord om at alle kristne skulle være ett som var en hovedårsak til at Moi - luthersk teolog fra det lavkirkelige bedehuslandet på Jæren - for fem år siden konverterte til den romersk-katolske kirke. Da var han allerede utdannet teolog fra Menighetsfakultetet i Oslo. Han var ikke ordinert i Den norske kirke. Med dispensasjon fra biskop Andreas Aarflot i Oslo var han et år feltprest i Kirkenes i Finnmark. Men Oddvar Moi fikk problemer med statens innflytelse i Den norske kirke og gikk over i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Der ble han ordinert i juni 1986, så først feltprest på Setermoen i Troms og deretter pastor i Frikirken i Arendal.

- I dag ville jeg vel ikke hatt akkurat de samme grunnene til å forlate Den norske kirke. Men da opplevde jeg sterkt at statskirken var som en kirke uten vegger - åpen til alle kanter. På denne tiden var jeg også liturgisk ubevisst. Men jeg begynte å lese de bøkene som biskop Per Lønning har skrevet om gudstjenesten. Det ble begynnelsen til en større bevissthet om gudstjenestefeiring og liturgi, sier Moi.

Høykirkelige
Under et studieopphold i USA i 1991 kom han i kontakt med en gruppe høykirkelige lutheranere som så på lutherdommen som en renset katolisisme. De la vekt på at Martin Luther bare ville rense Den romersk-katolske, og ikke starte et nytt kirkesamfunn. Dermed kunne de selv forbli lutheranere - selv om de i hjertet var katolikker.

- Jeg klarte ikke å stoppe der, sier Oddvar Moi med et smil. På samme tid fikk han problemer med å komme til rette med sin egen presteordinasjon, som etter kirkens lære skulle gå i en ubrutt rekke av biskopers håndspåleggelse tilbake til Jesu apostler. Men med den lutherske reformasjon skjedde det et brudd.

- Jeg fikk aldri trukket noen konklusjon i mine på mine funderinger på dette feltet, sier Oddvar Moi. I januar 1994 søkte han avskjed som pastor i Frikirken, og ble i desember samme år tatt opp i Den romersk-katolske kirke gjennom konfirmasjon. Samtidig søkte han biskopen om å bli prest i kirken. Biskop Schwenzer svarte da at dersom dette var Guds vilje, ville han gjøre sitt ytterste for å hjelpe til.

Dispensasjon
I 1950-årene ble det innført en ordning der paven kunne gi dispensasjon fra kravet om at de menn som skulle være prester måtet leve i sølibat. Den katolske kirke i Danmark fikk sin første gifte prest rundt 1960, mens det i Norge først skjer nå. Oddvar Moi sier at kravet om sølibat for prester blir praktisert litt forskjellig. I den gresk-katolske kirke kan ikke en prest inngå ekteskap etter prestevigselen, men han kan gjøre det før han blir vigslet til prest. I praksis innebærer det at gresk-katolske prestekandidater som ønsker å gifte seg, venter med ordinasjonen til de har funnet seg en kone. I den romerske (latinske) del av katolisismen er hovedregelen at en prest skal være ugift. Dispensasjonen som Oddvar Moi har fått, endrer ikke en tøddel på denne hovedregelen og bærer ikke bud om at noe nytt er på gang på dette feltet. Det ble også gjort klart i godkjenningsbrevet fra Vatikanet. Det er om lag 1000 år siden prestesølibatet ble innført i Den romersk-katolske kirke. Men i Norge og Island var det inngrodd motstand mot en slik ordning, og den ble vel heller aldri innført her før lutherdommen forbød katolisismen på 1500-tallet.

Ikke sokneprest
Etter de regler som gjelder vil Oddvar Moi ikke kunne gifte seg igjen dersom hans kone skulle dø før ham. Som gift prest kan han heller ikke bli sokneprest. I september i år ble han vigslet til diakon. I den katolske kirke er dette en stilling med en rekke gudstjenestelige funksjoner. Som diakon kan han både preke og døpe, men han kan ikke forrette messe (nattverd) eller motta skriftmål.

Som prest i St. Paul menighet skal han betjene en menighet med 4000 medlemmer, som er spredt over størstedelen av Hordaland og deler av Sogn og Fjordane. Medlemmene i menigheten kommer fra 75 ulike nasjoner. Bare en firedel av medlemmene er norskfødte, medregnet barn av innvandrere. Men hvert å er det (samlet for hele landet) et par hundre nordmenn som konverterer til katolisismen.

(Intervjuet er korrigert litt på 3-4 steder.)