Pastor Johannes van der Burg

1898 - 1981Katolsk prest i Norge 1924-1981


(Tilbake til hovedsiden for van der Burg.)

 

Johannes van der BURG, (dr.), f. 3. april 1898 i Nederland. Presteviet 12. januar 1924. Kom til Norge (fra Roma) 12. september 1924.

12. sep. 1924 - 1928: Kapellan i Oslo St. Hallvard
1928: Vikar i Oslo St. Hallvard
1928 - 1929: Sogneprest i Oslo St. Hallvard
1. mai 1929 - 1932: Sogneprest i Tromsø
1932: Vikar i Porsgrunn
27. okt. 1932 - 1. des. 1957: Sogneprest i Stavanger
1. des. 1957 - 15. sep. 1973: Sogneprest i Arendal
15. sep. 1973 - : Bosatt på Marias Minde, Bergen

Døde 3. mars 1981 i Bergen.

Denne informasjonen (over) finner vi på katolsk.no.

Og i et jublieumsskrift for St. Svithun menighet kan vi også lese følgende:

Menighetens neste sogneprest i 1932, etter Jacob Mangers, ble den lengst virkende i hundreåret. Pastor Jan (Johannes) van der Burg kom til å lede St. Svithuns menighet i 25 år.

Skiftet av sogneprest i 1932 hang sammen med to forhold. Det ene var sogneprestens, pater Jacob Mangers, utnevnelse til biskop av Oslo, det annet den nye struktur som Den katolske kirke fikk i Norge. I 1931 ble det bestemt i Roma at strukturen i den katolske kirke i Norge skulle gjennomgå en omfattende forandring. Landet ble inndelt i tre kirkedistrikter med Oslo, Trondheim og Tromsø som sentra for hvert distrikt. i løpet av sommeren 1932 ble ansvaret for det Nord-norske kirkedistrikt overlatt kongregasjonen av Den Hellige Familie, mens Midtnorge ble overtatt av kongregasjonen av Picpusfedrene. Alle sekulærprester i de to nordlige kirkedistrikter ble overført til det Apostoliske Vikariat Oslo.

Sognepresten i Tromsø var p. Johannes van der Burg på den tiden. Han tok avskjed med sin menighet den 19. juni 1932 og ble hyllet varmt av menigheten. Om sommeren vikarierte han en tid i Porsgrunn før han ble innsatt som ny sogneprest i Stavanger. Den tidligere sogneprest, p. Jacob Mangers var utnevnt til biskop og ble konsekrert 24. august 1932.

Den nye sogneprest gikk straks i gang med bygningsmessige forbedringer. Alteret, som var av mursten, ble kledt med tre, en ny skriftestol ble anskaffet og “den nøkne væg bak altret blev skjult ved en enkel og pen opsats.” Til tross for sin korte tid i menigheten, hadde den senere biskop, Jacob Mangers til påske 1932 endelig fått et nytt Mariaalter og et orgelgalleri. …

Pastor van der Burg bygget også opp menigheten på andre måter. Straks det nye foreningslokalet var innviet i 1933, startet han opp med “apologetiske foredrag for annerledes troende”, noe lokalet var svært velegnet til. For ytterligere å forbedre folkeopplysningen, gikk sognepresten i gang med søndagsskole for protestantiske barn, og utgav også boken “Den spanske borgerkrig og kirken” for å gjendrive de anklager som urolighetene i Europas katolske land gjennomgikk i 30-årene.

Krigsårene var vanskelige, og pastor van der Burg var selv fra et land okkupert av og i krig med Tyskland. Det var utstedt arrestordre på sognepresten, men ordren ble trukket tilbake 17. mai 1940. Selv mente p. van der Burg at dette skyldtes hans nederlandske bakgrunn.

Pastor van der Burg var først og fremst katolsk prest. Han besøkte flittig menighetens familier, uten hensyn til deres politiske anskuelse. Han fortsatte å besøke menighetens familier også etter krigen, og var spesielt oppmerksom på alle dem som satt igjen mens noen i familien sonet straff etter rettsoppgjøret fra krigen.

Foredrag, retretter og katekese ble viktige innslag i pastor van der Burgs liv som sogneprest i Stavanger. Han utgav en rekke bøker og hetter til forsvar for den katolske kirke og for å forklare katolsk tro for ikke-katolikker så vel som katolikker. Bøkene ble utgitt på eget forlag. For å finansiere dette oppførte sognepresten med god hjelp av menighetsmedlemmene årlige dukketeater for barn, som også mange voksne hadde glede av. Når man tenker på de små lokalene og enkle midlene som ble brukt (sogneprestens sigarer skapte tilstrekkelig røk til å gjøre branner troverdige), så er det ganske fantastisk hvor mange barn og voksne som strømmet til foreningslokalet for å more seg over Kaspar og hans meritter. De forskjellige rollene ble spilt av menighetsmedlemmene etter tur. Manus ble laget etter hvert, og de fleste kunne spille flere roller etter utallige forestillinger.

Pastor van der Burg fornyet også menighetens liturgiske liv. Fra 1943 ble det igjen skikk å gå i prosesjon på Kristi Legemes og Blods Fest, og fra 1945 begynte man med prosesjon ute også på Palmesøndag. I 1945 ble det for første gang holdt nattlig tilbedelse fra Skjærtorsdag til Langfredag. Etter at pave Pius XII 10. februar 1953 utstedte sin apostoliske konstitusjon om aftenmesse, ble dette innført i menigheten. Messen ble godt besøkt.

Pastor van der Burg var en tradisjonstro katolsk prest som kunne virke streng på mange. Uredd forkynte han den katolske kirkes lære, og vant nok en rekke konvertitter på dette. Han var en av de største apologeter (forsvarer av troen) i den katolske kirke i Norge i moderne tid. Han ble presteviet julaften, den 24. desember 1923 i Roma.

I Stavanger, og helt spesielt senere i Arendal, fikk han utgitt mange skrifter om forskjellige teologiske temaer, som fortsatt kan leses med stort utbytte. Men hans behov for å forsvare tradisjonell katolsk teologi og praksis ble også litt av en hemsko for ham. Det innrømmet han gjerne i sine senere år. Da den katolske kirke gjennomgikk store forandringer etter det Annet Vatikankonsil i tiden 1963-67, hadde den gamle apologet store problemer med å tilpasse seg den nye tids ånd. Han mislikte sterkt at det han oppfattet som klar tale og fast grunn ble relativisert.

Som teolog var pastor van der Burg en klar intellektuell med solid utdannelse. Han hadde en doktorgrad i teologi fra Roma, og hadde en meget god formuleringsevne. Hans klare tale appellerte også til de mange som ønsket et solid grunnlag for sin kristne tro. Det var en jevn strøm av konvertitter i hans tid som sogneprest, til tross for at han kunne sukke over at det “bare” var tre eller fire konvertitter hvert år i Stavanger.

Han ble av mange oppfattet som streng og dogmatisk. Men i de nær 25 år han virket i Stavanger, var han en drivende kraft i menigheten både på det åndelige og på det praktiske plan.

Da p. van der Burg døde i Bergen 3. mars 1981, var det mange i Stavanger som sørget over tapet av en sogneprest de kom til å sette pris på.

(Tilbake til hovedsiden for van der Burg.)