Oddvar Moi

Hvorfor jeg sa opp min stilling som pastor i Arendal menighet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Tjenesten med ordet og sakramentene.
Hvordan bør denne tjenesten utføres i vår menighet?

En meget lett revidert utgave av et foredrag der jeg gav en tydeligere begrunnelse for hvorfor han hadde sagt. opp min stilling som pastor. Mer enn det som står i oppsigelsen: "(at jeg) ikke føler jeg får utført tjenesten med nådemidlene, ordets forkynnelse og sakramentenes forvaltning, slik jeg syns den bør gjøres."

Situasjonsbeskrivelse

La meg si aller først: Det foregår mye godt. arbeid i denne menigheten, (... eks. .....)

Så når jeg nå skal komme med en del kritiske kommentarer til ting i menigheten, er det ikke fordi jeg overser dette, heller at jeg har behov for en helhetsforståelse, behov for å se sammenhengen mellom de forskjellige virkegrener i menigheten og behov for å se hele vårt virke i lys av Bibelen og den lutherske tradisjon.

Nådemidlene er definert i den lutherske bekjennelse som ordet og sakramentene, sakramentene er dåpen og nattverden. Når jeg så sier at jeg ikke føler jeg får utført tjenesten med nådemidlene slik jeg syns den ber gjøres, er det fordi disse etter mitt syn ikke tilstrekkelig får styre vektlegginga i vårt arbeid. Konsentrasjonen om nådemidlene må få oss til å vurdere noe som sentralt i menighetens arbeid og andre ting som valgfrie tillegg.

Når man ser ut fra bekjennelsesskriftene at en ordinert persons oppgave først og fremst blir definert som tjenesten med nådemidlene, så legger dette også an et helt spesielt perspektiv på pastorens virke

Augustana, art 5
"For at vi skal komme til denne (rettferdiggjørende) tro, er embetet med å lære evangeliet og meddele sakramentene innsatt. Formidlet ved ordet og sakramentene blir nemlig Den Hellige Ånd gitt, han som virker troen, hvor og når Gud vil …"

Forkynnelsen av ordet og forvaltningen av sakramentet er den helt sentrale kjernen av tjenesten, for her gis Ånden og troen, og alle andre ting blir som tillegg. Når så forventningene til pastoren i menigheten, både blant de fleste medlemmer og i lederskapet, fokuserer så lite på dette og så mye på mange andre ting, syns jeg det blir vanskelig.

De fleste ser lit til å være interessert hva slags person pastoren er; om han er hyggelig, koselig? Det er vel greit nok, men ikke det første spørsmålet man skal stille. Når det gjelder forkynnelsen, er mange interessert i formen (som jo også har en viss betydning), men veldig få ser ut til å vurdere innholdet; lærer han rett etter Guds ord? Og når det gjelder rett forvaltning av sakramentene, tror jeg vel de færreste noen gang har tenkt på det.

Min utvikling

Noen vil nok spørre seg hvorfor jeg sier dette så sterkt akkurat nå? Svaret er at jeg vel har sagt det meste av dette (iallfall de siste tre åra) i forskjellige sammenhenger, om ikke samlet som her. Dessuten har frustrasjsonsnivået mitt gradvis øket når jeg har innsett at mine idealer ikke kan gjennomføres, og nå har det kommet så langt at jeg må stoppe opp og gå gjennom regnestykkets pluss- og minussider.

Jeg skal villig innrømme at jeg har utviklet meg de siste 6-8 åra. Som teologisk student og så seint som for 10 år siden var jeg sørgelig ubevisst når det gjaldt bruken av sakramentene. Men ved hjelp av bl.a. Per Lønning, Børre Knudsen, Ola Tjørhom og min egen tjeneste som prest, begynte jeg å arbeide med nådemidlenes plass i kristenlivet. Denne utviklinga fikk et. puff framover da jeg for tre år siden var i USA for å studere luthersk kirkeliv.

Ola Tjørhom beskriver i Vårt Land 1/11-90 det store ønsket. om vekkelse og fornyelse i vår tid: "men hvordan tenker man seg at denne (fornyelse og) åndsfylde arter seg når man overhodet ikke nevner de midler Gud bruker når Han gir oss sin Ånd? .... man kan få inntrykk av en mer eller mindre bevisst ringeakt for nådens midler er i ferd med å bre seg i vår kirke. På dette grunnlag vil jeg hevde at vi i dag trenger en nådemiddelvekkelse framfor en nådegavevekkelse. Jeg tenker da i først rekke på nattverden. For dette sakramentet utgjør kjernen i gudstjenestens liturgi - aldri er kirken mer kirke enn når den feirer nattverd. Og ikke begriper jeg hvordan man kan tale rett om menigheten som Kristi legeme uten overhode å nevne Herrens legemes sakramente, eller hvordan man søndag eller søndag kan synge "hvor salig, ved Jesu blod jeg er" når Jesu blods sakramente ikke feires."

Per Otto Brunstad skriver i Vårt Land 28/10-89 om en språkbruk i kirkelig sammenheng som har fått store konsekvenser: "Det er ikkje så farleg med å gå i kyrkja, for eigentleg kan eg vere like nær Gud i skog og mark. Det er ikkje så viktig å gå til nattverden, for eigentleg får eg det same når eg ber om det. Skriftemålet treng vi ikkje, for eigentleg får vi den same tilgjevinga når vi berre ber Gud om det. …"

Det følger konsekvenser med denne vektlegginga på nådemidlene: Det som Bibelen og vår bekjennelse fokuser på i kristenlivet, er også det som gir åndelig vekst. Vi samler oss om det som Gud gir oss; på hans egen dag spesielt, hører hans ord lest og forkynt, lovsynger ham for hans nåde, ofrer våre liv i tjeneste for ham og tar imot brødet og vinen til syndenes forlatelse. Jeg tror at et kristenliv sentrert rundt dette sakramentale / liturgiske er det som vil gi oss en sunn åndelig utvikling.

Det er forskjellige måter å gjøre dette på i praksis, det behøver på ingen måte bli stivt eller høytidelig på en negativ måte, og Frikirkens nye gudstjenesteordning gir fullt ut plass for et slikt fromhetsliv, om den hadde blitt satt ut i livet.

Men dette er det ikke noe ønske om å sette ut i livet i vår menighets ledelse i dag. Etter flere forsøk har jeg fått klart svar på det. Men samtidig har jeg blitt sittende igjen med et spørsmål:

Hva er det så vår menighet vil?

1 Noen kjemper for å holde ved like den gamle vekkelsestradisjonen. Denne vektlegginga på en alvorlig omvendelse og på følelsene / kjærligheten til Jesus har mye godt med seg. Men det er verd å merke seg at denne typen møter, sanger, forkynnelse begynte som et tillegg til gudstjenestens faste form, og når dette nye etter hvert overtok hele butikken, ble ikke så helt uproblematisk ut fra en luthersk teologi.

2 Men vekkelseslinja mistet sin kraft nokså tidlig i Arendal (pga. toneangivende ungdomsledere) og står i dag svært svakt i den mellomste og yngre generasjonen. Det kan være vel og bra at man ønsket å bryte ut av den tradisjonen, men denne generasjonen vil jeg stille kanskje det aller mest alvorlige spørsmålet i kveld: Hva satte dere i stedet for den tradisjonen dere forlot? Etter mitt syn var det man satte i stedet altfor tynt; et godt miljø, gode venner i menigheten osv. Et kristenliv trenger mer enn det for å vokse og bli sterkt og sundt.

3 Noen (forholdsvis få) i menigheten har også et ideal som er mer moderne, karismatisk. Dette idealet har etter mitt syn de samme styrker og svakheter som vekkelseslinja, det er godt som et tillegg, men kan ikke stå aleine.

Hva kjennetegner den lutherske kirke?

Ingen av disse tre idealene kan, etter mitt syn, være noe mer en tilleggsaspekter i vårt liv som kristne. Som luthersk kirke er nådemiddelforvaltningen det altoverskyggende sentrale som skiller oss ganske radikalt fra andre frikirkemenigheter i vårt land og vår by (men binder oss sammen med Den Norske Kirke).

De ikke-lutherske menighetene legger for det første en helt annen måte vekten på hva menneskene skal gjøre og oppleve enn det vi gjør. For det andre regner de ikke med at Gud handler med oss gjennom synlige midler (sakramentene), slik som vi gjør. Gud arbeider egentlig med oss bare på en åndelig, indre måte, vil disse si - det kan ikke en lutheraner gå med på.

Men dette er kanskje ikke så klart for alle lutheranere som det burde være, jeg tenker her på debatten i Budbæreren etter synodemøtet (i 1993): Frikirken er i ferd med å bli evangelikal i stedet for luthersk, sier noen. Jeg ser også kraftige faresignaler i den retning, men jeg vil definere problemet som manglende sakrament- og nådemiddelbevissthet.

Litt mer konkret og jordnært tilbake til vår menighet; hva opplever jeg konkret som de største problemene? I mine korte begrunnelse kan man få inntrykk av at jeg har opplevd like store problemer med alle delene av tjenesten med ordet og sakramentene. Det er ikke helt tilfelle. La meg ta for meg de enkelte nådemidlene:

Situasjonen i vår menighet

Gudstjenesten

Gudstjenesten er ikke sjøl et nådemiddel etter luthersk definisjon, men det er her nådemidlene har sin plass og det er først og fremst her kirken er kirke. Gudstjenesten med ordets forkynnelse og sakramentenes forvaltning er det helt nødvendige sentrum for menighetens liv.

Derfor syns jeg det er alvorlig når svært mange i menigheten, og også i ledelsen, ikke ser det på denne måten. De ser at gudstjenesten i praksis har blitt vår hovedsamling, men kan ikke se noen spesiell grunn til at det må være slik. Hvis noen skulle ønske å bare gå i en av våre virkegrener, så er det like godt.

"Når menigheten samles" er et bibelsk begrep (Hebr. 10,25) og det står videre, "hold dere da ikke borte." Det trengs i dag å holde fram at noe er sentralt og noe er mindre sentralt også i menighetens liv. Virkegrenene skal samle inn imot gudstjenesten eller være et tillegg til gudstjenesten, de verken må eller kan erstatte den.

At noen pga. fysisk eller psykisk sykdom, eller andre problemer, ikke kan komme til gudstjenester, aksepterer alle, men at det skal være fritt opp til en kristen om han/hun skal gå til gudstjeneste om søndagen, er etter mitt syn ganske misforstått.

Ordet

Det legges uten tvil stor vekt på Ordets forkynnelse i vår menighet. De anmerkningene jeg har på dette området, går på måten man legger vekt på å forkynne eller ta imot Guds ord: Etter min syn må følelsesaspektet kombineres med en like stor vektlegging på kunnskapene. Skjer ikke det, kan feks. vår menighet ikke bli stående i dagens lærepluralistiske tid.

Dåpen

Den fins et nokså lite mindretall i vår menighet som ikke har et luthersk dåpssyn, som ikke mener at dåpen er nødvendig til frelse. Men de fleste gleder seg stort over dåp i menigheten og ser stort på dåpens betydning.

Når det så gjelder dåpens betydning utover i livet som kristne, så er vel vektlegginga en del svakere. Når man blir spurt; "hvordan kan du vite at du er frelst?" så er det vel de færreste som vil tenke på eller nevne sin dåp, der deres synder ble vasket bort og de ble Guds barn. Vektlegginga på dåpen i forkynnelse har det vel også vært så som så med.

Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk en skikkelig støkk i livet for nesten tre år siden da spørsmålet om det var nødvendig å være døpt for å kunne delta i nattverden kom opp. Mange kunne ikke forstå at det var noen sammenheng mellom dåpen og nattverden og avslørte slik en alvorlig uvitenhet om hva Bibelen og vår bekjennelse lærer om sakramentene. Sjøl om dette spørsmålet etter hvert ble oppklart, har vel den opplevelsen satt sitt spør i meg.

Nattverden

Den er, som jeg har antydet, hovedproblemet. Men jeg har sagt så mye om den i resten av denne innledningen at jeg ikke skal gjenta noe av argumentasjonen her.

Jeg skal bare ta fram én hendelse, som vel ble det avgjørende punktet for meg når det gjelder min tjeneste i menigheten. Frikirkens forfatningsråd sendte i fjor vinter ut en uttalelse om nattverden, som også var godkjent av Synodestyret. Der heter det bl.a.:

Aldri synliggjøres Kirken som Kirke mer enn når den samles om Ord og sakrament. Kirken er ikke en organisasjon og samlingen om Herrens bord er ikke én av mange kirkelige aktiviteter og tiltak. "Nattverden er Kirkens hjerte og pulsslag." .. I nattverden gir Kristus seg selv gjennom sitt legeme og blod. Forsoningsofferet er virkelig nærværende og vi eter og drikker og får del i hans soning for våre synder. Kristi rettferdighet blir vår rettferdighet. Kristus tar imot våre synder, tilbake får vi hans tilgivelse. Dette "salige bytte", som det er blitt kalt, er og blir menighetens pulsslag inntil Herrens Dag da Kristi kirke skal samles fra alle verdenshjørner inn i Guds rike, og Gud skal bli alt i alle. .... Nattverden ble i de reformatoriske kirker feiret hver (søndag og) helligdag. Et uttrykk for hvor sentralt samlingen om Herrens bord er i menighetens liv. (Konf. Aug. 24) (Alle sitater fra "Ta og et, ta og drikk" s 7.)

I heftets oppsummering står det slik i det første av ti punkter: "I pakt med den kristne kirkes tidlige tradisjon og reformasjonen feires Herrens nattverd regelmessig og ofte i våre menigheter." Jeg (og flere andre også innen Frikirken) mener at det beste ville være å feire nattverd i hver søndagsgudstjeneste, men jeg foreslo følgende for de eldste og diakonene da vi hadde et Menighetsrådsmøte om bl.a. dette temaet i juni i fjor: At vi gikk over til å ha nattverd i gudstjenesten hver 14. dag. Hvis ikke det var flertall for dette, ønsket jeg å ha nattverd i tillegg til gudstjenesten de søndagene det ikke var nattverd i gudstjenesten. Ingen av disse forslagene fikk nesten noen oppslutning i MR og måtte gis opp.

Konklusjon

Jeg har vært opptatt av to ting - de siste åra og i denne innledningen.

For det første: Hvordan kan jeg / vi som kristne leve nær Gud og vokse i kunnskap og kjennskap til ham? Sagt med litt andre ord; hvordan ser en bærekraftig spiritualitet ut?

For det andre: Hvordan kan jeg som pastor og vi som menighet føre videre den lutherske tradisjon på rett måte?

Mitt svar har blitt at det er helt nødvendig å vektlegge nådens midler og spesielt nattverden sterkere enn før. Men ei slik vektlegging ønsker ikke menighetens ledelse å være med på. (Dette vil de tydeligvis ikke vektlegge, men det har også vært frustrerende for meg disse åra at ledelsen heller ikke kan enes om hva de positivt skal vektlegge når det gjelder den åndelige utviklinga i menigheten.)

Jeg har nå dessverre måtte konkludere med at mitt ideal skiller seg så mye fra virkeligheten (og fra idealene til menighetens ledelse) at jeg må søke om avskjed.

Arendal, 6/2-94 - Oddvar Moi


I september samme år skrev jeg et brev til mine teolog-/ pastor-/ prestevenner, der jeg forklarte hvorfor jeg var i ferd med å konvertere til den katolsk ekirke.


Hva syns du om disse tankene? Send meg dine tanker, meninger og reaksjoner.