DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 5. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning Jes 58, 7-10
Så sier Herren: Slik er den faste som jeg vil ha: at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte frem som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: "Her er jeg!" Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset rinne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Slik lyder Herrens ord.

Salme 112 (111)
Omkved: I mørket går opp et lys for de oppriktige.
eller: Alleluja.

I mørket går opp et lys for de oppriktige, for den som er nådig og rettferdig.
Lykkelig den mann som gjerne låner ut, som rettvist står ved sine ord.

For han skal ikke frykte onde budskap, i lit til Gud står hans hjerte fast.
Hans sinn er rolig og reddes ikke til han får se sine fienders fall.

Han deler ut til den fattige, hans rettferd står til evig tid,
hans kraft står høyt med ære.

Annen lesning 1 Kor 2, 1-5
Brødre, da jeg kom til dere, var det ikke som noen mester talekunst eller filosofi jeg la frem for dere Guds vitnesbyrd. Nei, jeg besluttet at så lenge jeg var blant dere, skulle min eneste tanke være Jesus Kristus, spikret til korset. Svak, engstelig og med bevende hjerte var det jeg trådte frem for dere. Og om min forkynnelse og mitt budskap fikk virke, var det ikke gjennom besnærende argumenter; de overbeviste gjennom ånd og kraft, slik at deres tro ikke skulle være grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Alleluja.

Evangelium Matt 5, 13-16
På den tid sa Jesus til disiplene sine: "Dere er jordens salt! Men saltet mister sin kraft, hva skal da kunne gi det kraften tilbake? Nei, da duger det ikke til annet enn å kastes utenfor og bli tråkket ned av folk. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys for å sette det under et kjørel; nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset. La da deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han som er i himlene." Slik lyder Herrens ord.