DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 14. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning Sak 9,9-10
Så sier Herren: "Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem i Se din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, og stridsbuen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folkene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Eufrat til jordens ender." Slik lyder Herrens ord.

Salme 145 (144)
Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.

Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge, love ditt navn i all evighet.
Fra dag til dag vil jeg love deg, evig og alltid prise ditt navn.

Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle, hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre, dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære, taler om din veldige makt.

Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning.
Herren støtter den som faller, han reiser den som er knuget ned.

Annen lesning Rom 8,9. 11-13
Brødre, dere lever ikke naturens liv, men Åndens, så sant Guds And bor i dere. Den som ikke eier Kristi Ånd, hører ikke ham til. Men så sant hans And, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste fra de døde Kristus Jesus, også gi deres dødelige legemer liv ved sin Ånd som bor i dere. Så er vi da riktignok skyldnere, mine brødre - men ikke overfor den syndige natur, som om den skulle ha noe krav på vårt liv; nei, lar dere den få råde, er døden dere viss. Men dersom dere ved Ånden gjør det av med den syndige naturs verk, da er livet deres. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre,
fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Alleluja.

Evangelium Matt 11, 25-30
På den tid tok Jesus til orde og utbrøt: "Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg. Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for. Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke." Slik lyder Herrens ord.