DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 33. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning Ordspråkene 31,10-13.19-20.30-31
En dyktig kvinne, hvem finner vel henne? Mer enn perler er hun verd. Mannen har full tillit til henne, og det skorter ikke på vinning. Hun gjør bare godt imot ham, aldri noe ondt, så lenge hun lever. Hun sørger både for ull og lin, hennes hender arbeider med liv og lyst. Hun legger hendene på rokken, Og fingrene griper om teinen. Hun åpner hånden for dem som rekker armene ut til fattigfolk. Ynde svikter, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, skal prises. La henne nyte frukten av sitt arbeide; der mennesker møtes, får hun ros for sine gjerninger. Slik lyder Herrens ord.

Salme 128 (127)
Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeide skal du nyte, lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet, som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion, la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager!

Annen lesning 1 Tessalonikerbrev 5, 1-6
Hva tid og stund angår, brødre, så trenges det ikke at jeg skriver til dere om det. Dere vet jo selv utmerket godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk sier: "Fred og ingen fare," - da med ett slag står de overfor sin undergang, like plutselig som veene rammer en kvinne som skal føde, og like lite skal de slippe unna. Men dere, brødre, dere lever jo ikke i mørket, så Dagen kan komme overraskende på dere, som en tyv. Alle er dere barn av lyset, barn av dagen. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss ikke sove som de andre, men la oss være våkne og ved full bevissthet. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Bli i meg som jeg i dere, sier Herren. Den som blir i meg, han bærer frukt i mengde. Alleluja.

Evangelium Matteus 25,14-3 (Kortere form: 25,14-15.19-21)
På den tid fortalte Jesus denne lignelsen: "Det er som en mann som ville dra utenlands; han kalte sammen sine tjenere og overlot alt han eide i deres varetekt. En gav han fem talenter, en annen to, og en tredje én talent - hver enkelt etter hva han dugde til; og så reiste han. [Straks tok han som hadde fått fem talenter og satte dem i omløp, og tjente fem talenter til. Det samme gjorde han som hadde fått to talenter, og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, han gikk hen og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger der.] Lang tid etter kommer så disse tjenernes herre tilbake og krever regnskap av dem. Han som hadde fått fem talenter la da frem fem talenter til og sa: "Herre, du overlot meg fem talenter; se, her har jeg tjent fem talenter til." Og hans herre svarte: "Det er bra, en god og tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i del små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden i hos din herre." [Så kom den annen, han med de to talenter, og sa: "Herre, to talenter var det du overlot meg, se, her har jeg tjent to talenter til." Og hans herre svarte: "Det er bra, en god og!. tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i de små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden hos din herre." Til sist kom han som hadde fått én talent; og han sa: "Herre, jeg visste at du er en hard mann, - at du høster også der hvor du ikke har sådd, og samler inn også der hvor du ikke har lagt noe ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Vær så god, her har du ditt tilbake." Da svarte hans herre ham: "Usle og late tjener! Så du mente at jeg høster også der hvor jeg ingenting har sådd, og samler inn også der hvor jeg ingenting har lagt ut? Men da skulle du satt pengene mine i en bank, så jeg hadde fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. - Ta nå fra ham talenten og gi den til ham som har de ti! For enhver som har, skal stadig få mer, så han til sist har overflod; men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. Og kast så denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de skal gråte og hulke bittert!"] Slik lyder Herrens ord.