DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for Kristi himmelfart - År A

Første lesning Apostlenes gjerninger 1, 1 -11

I den første boken, kjære Theofilos, berettet jeg om alt hva Jesus gjorde og lærte, helt fra begynnelsen av og like til den dag da han ble opptatt i himmelen. Men før det skjedde, gav han sine påbud til de apostler han hadde utvalgt seg, ved Den Hellige Ånd. Allerede hadde han stått levende frem for dem etter sin lidelse og død, og gitt dem bevis i mengde; førti dager igjennom fortsatte han med å komme til syne blant dem og tale til dem om de ting som angikk Guds rike. Så en dag han satt til bords med dem, bød han dem ikke å forlate Jerusalem, men vente på hva Faderen hadde lovet - "det løfte", sa han, "som dere har hørt om av meg: Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt i Den Hellige Ånd, om ikke mange dager." Da de nå alle var samlet, spurte de ham: Herre, er dette tiden, da du skal gjenreise riket for Israel?" Han svarte dem: "De tider eller den stund som Faderen av egen myndighet har fastsatt, tilkommer det ikke dere å få vite. Men Den Hellige Ånd skal komme over dere og gi dere styrke; og så skal dere være mine vitner - i Jerusalem, ut over hele Judea og Samaria, ja, like til jordens grenser." Som han hadde sagt dette, så de ham løftes i været, og en sky tok ham bort for deres øyne. De stod ennå og stirret mot himmelen etter ham, da to menn i hvite klær trådte frem for dem og sa: "Hvorfor står dere her og ser opp mot himmelen, galileere? Den Jesus som nå ble tatt fra dere opp til himmelen, han skal komme tilbake på samme vis som dere nettopp så ham dra bort, inn i himmelen." Slik lyder Herrens ord.

Salme 47 (46)
Omkved: Gud stiger opp under jubelrop, Herren til hornets klang.
      Eller: Alleluja.

Klapp i hendene, alle folk, lovsyng Gud med jublende røst.
For fryktinngydende er Herren, Den Høyeste, den store Konge over hele jorden.

Gud stiger opp under jubelrop, Herren til hornets klang.
Syng, ja, syng for vår Gud, syng, ja, syng for vår Konge.

For Herren er all jordens Konge; syng for Gud med fryd.
Gud hersker over alle folk, sitter på sin hellighets trone.

Annen lesning Efeserbrevet 1, 17-23

Brødre i Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Faderen som troner i herlighet, må gi dere den Åndens visdom som kan åpenbare ham for dere og la dere virkelig lære ham å kjenne: Måtte han la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, hvilken rikdom av herlighet hans arv til de hellige er fylt av, og hvilken overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror i For det er den samme makt han utfoldet i Kristus, da han oppreiste ham fra de døde og gav ham sete ved sin høyre i himlene, høyt over alle makter og myndigheter, krefter og herskere og over enhver tittel som nevnes kan, ikke bare i denne verdensorden, men også i den kommende. Alt la han for hans føtter', og gjorde ham selv til høvding for all skapningen, som Kirkens hode; for den er hans legeme, den fulle utfoldelse av ham som gir alt og alle deres fulle innhold. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Dra ut og gjør alle folkeslag til disipler, sier Herren. Selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende. Alleluja.

Evangelium Matteus 28, 16-20

På den tid drog de elleve disiplene til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og idet de fikk øye på ham der, falt de ned for ham og hyllet ham. Noen var det allikevel som tvilte. Da gikk Jesus hen til dem og talte slik til dem: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere. Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende." Slik lyder Herrens ord.