DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for Kristi kongefest - År A

Første lesning Esekiel 34, 11-12.15-17
Så sier Herren Gud: Jeg vil selv lete etter mine får og se til dem. Likesom en hyrde er hos sin hjord og tar seg av fårene den dag de blir spredt, slik vil jeg ta meg av mine får og berge dem hjem fra alle de steder de kom til da de ble spredt den mørke og skytunge dagen. Selv vil jeg gjete mine får og få dem til å roe seg, lyder ordet fra Herren Gud. De bortkomne vil jeg lete opp, og de bortdrevne vil jeg samle, de skadede vil jeg forbinde, og de syke vil jeg lege. Men de fete og friske vil jeg gjete på rett vis. Dere som hører til min hjord, sier Herren Gud, nå vil jeg skifte rett mellom mine får og mellom værer og bukker. Slik lyder Herrens ord.

Salme 23 (22)
Omkved:  Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod;
han lar meg ligge på grønne enger. Han fører meg til vann der jeg får hvile og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier, så jeg kan ære hans navn.
Du dekker mitt bord for fiendens øyne og salver mitt hode med olje, mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er, skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Annen lesning 1 Korinterbrev 15, 20-26.28
Brødre, Kristus er oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde blant dem. For som døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. På samme måte som alle dør med Adam, slik får også alle livet tilbake gjennom Kristus   men hver og en i sin orden: Førstegrøden er Kristus, så, ved hans komme, følger de som hører Kristus til. Da står vi ved fullendelsen, når han overlater sin kongemakt til Gud, til Faderen, etter å ha tilintetgjort alle fiendtlige 'krefter', hver 'makt' og hver 'myndighet'. For selv skal han herske som konge inntil han har lagt alle sine fiender for sine føtter'. Og som sin siste fiende vil han tilintetgjøre døden selv. Så, når alt er ham underlagt, da skal også Sønnen selv underkaste seg ham som har underlagt ham alt, slik at Gud blir alt i alle. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Alleluja.

Evangelium Matteus 25,31-46
På den tid sa Jesus til disiplene sine: Når Menneskesønnen kommer i guddomsglans, omgitt av alle sine engler, da skal han ta plass på den trone hvor Guds herlighet stråler; da skal alle folkeslag samles om ham, og han skal skille dem ut fra hverandre, som en gjeter skiller sauer fra geiter. Sauene skal han stille til høyre for seg, og geitene til venstre. Da skal Kongen si til dem på sin høyre side: Kom, dere som min Far har velsignet, og ta i eie det rike som er gjort rede for dere fra verdens grunnvoll ble lagt! For jeg var sulten, og dere gav meg mat, jeg var tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg, jeg var naken, og dere gav meg klær, jeg var syk, og dere kom for å se til meg, jeg var i fengsel, og dere kom og besøkte meg.  Da skal de rettferdige svare: Herre, når var det vi så deg sulten og gav deg mat? eller tørst, så vi gav deg å drikke? Når så vi deg hjemløs, og tok oss av deg, eller naken, og gav deg klær? Når har vi sett deg syk, eller i fengsel, og kommet og besøkt deg?  Og så skal Kongen svare dem: Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg.  Men så skal han si til dem på sin venstre side: Gå bort fra meg, forbannede, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere gav meg ingenting å spise, jeg var tørst, men dere gav meg ikke å drikke, jeg var hjemløs, men dere tok dere ikke av meg, jeg var naken, men dere gav meg ikke klær, jeg var syk og jeg var i fengsel, men dere kom ikke og så til meg.  Da skal også de svare: Herre, når har vi vel sett deg sulten, eller tørst, eller hjemløs, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og latt være å komme deg til hjelp?  Og han skal svare dem: Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har forsømt å gjøre, selv for den aller ringeste av disse her, det har dere forsømt å gjøre for meg.  Så skal disse siste gå bort til en evig straff, men de rettferdige til evig liv.". Slik lyder Herrens ord.