DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 2. søndag i påsketiden - År A

Første lesning Apg 2, 42-47

Brødrene fortsatte trofast å følge apostlenes undervisning, og trofast tok de også del i fellesskapet, i brødsbrytelsen og i bønnene. Hver og en ble grepet av age, så mange under og jærtegn som apostlene gjorde. De troende hadde alt felles; sitt gods og sine eiendommer solgte de og delte ut til alle, etter hver enkelts behov. Dag ut, dag inn samlet de seg i sluttet flokk i templet, og rundt om i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid sammen, i enkel og inderlig glede. De lovsang Gud og hadde hele folkets velvilje. Og for hver dag økte Herren deres krets med nye frelste. Slik lyder Herrens ord.

Salme 118 (117)
Omkved: Lovpris Herren for han er god, evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, evig er hans kjærlighet.
Arons hus forkynne det, evig er hans kjærlighet.
Alle som frykter Herren, forkynne det, evig er hans kjærlighet.

De har trengt seg inn på meg, de ville slå meg ned,
men Herren kom meg til hjelp.
Herren er min styrke og lovsang, han ble meg til frelse.
Jubelrop lyder i de rettferdiges telt. Herrens høyre har vist sin makt.

Stenen bygningsmennene vraket er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk, det er underfullt i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede.

Annen lesning 1 Pet 1, 3-9
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin Store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde - til en uforgjengelig arv, som aldri plettes til og aldri svinner bort. Og den forvares for dere i himlene - for ved troen er dere beskyttet av Guds kraft inntil frelsen kommer; den er alt rede til å tre frem i dagen i de siste tider. I alt dette finner dere grunn til jublende glede, selv om dere nå for en liten stund må gjennomgå smertelige prøvelser av alle slag. For selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; og langt mer verd er en tro som har stått sin prøve. Og slik skal dens ekthet vise seg, og bli dere til lov og pris og ære, den dag Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, uten å ha sett ham; fremdeles ser dere ikke, men i tro på ham lever dere i en gledesjubel, som i sin herlighet er større enn hva ord kan romme, fordi dere er i ferd med å nå frem til troens mål: sjelens frelse. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Fordi du fikk se meg, tror du, sier Herren; salige er de som kommer til troen uten å se. Alleluja.

Evangelium Joh 20, 19-31
Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: Fred være med dere l- Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: "Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere." Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: "Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt." Thomas (Også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da Jesus kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem: Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge hånden i hans side - da kan jeg umulig tro det.- Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede. Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: Fred være med dere.- Og så sier han til Thomas: Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende." Da utbrøt Thomas: Min Herre og min Gud!" Jesus sier: "Ja. nå tror du, fordi du fikk se; salige er de som kommer til troen uten å se." også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, ting som ikke er nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og sa ved troen eie livet i hans navn. Slik lyder Herrens ord.