DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 6. søndag i påsketiden - År A

Første lesning Apg 8, 5-8. 14-17
I de dager drog Filip ned til en by i Samaria, og forkynte Kristus der. Og alle som én ble folk grepet av det budskap han forkynte og de tegn han gjorde: Mange ble befridd fra vanhellige ånder, som får ut av dem under høye skrik, og mange lamme og vanføre ble helbredet. Så gleden var stor i byen. Apostlene i Jerusalem fikk imidlertid vite at Samaria hadde tatt imot Guds ord. De lot da Peter og Johannes reise ned som sine utsendinger, og de to kom og bad for de nydøpte, for at de skulle få Den Hellige Ånd. (Ånden var nemlig ikke falt over noen av dem ennå, de hadde bare mottatt dåpen til Herren Jesu navn.) Så la apostlene sine hender på dem, og de fikk Den Hellige Ånd. Slik lyder Herrens ord.

Salme 66 (65)
Omkved: Juble for Herren, all jorden.

Juble for Herren, all jorden, lovsyng hans store navn.
Gi Gud den ære som tilkommer ham, pris ham og si: "Hvor du er stor!"

All jorden kaster seg ned for deg, lovsynger deg og priser ditt navn.
Kom og se hva Herren har gjort. Han øvde storverk for menneskers øyne.

Han forvandlet hav til land, tørrskodd gikk de over elven.
La oss juble og glede oss i ham. I sin velde hersker han til evig tid.

Kom og hør, dere som frykter Gud, jeg vil fortelle hva han har gjort for meg.
Lovet være Gud som ikke forkastet min bønn, og ikke tok sin kjærlighet fra meg.

Annen lesning 1 Pet 3.15-18

Kjæreste venner! Hold Herren Kristus høyt i ære i deres hjerter. Vær alltid rede til å svare for dere, når dere blir krevd til regnskap for det håp som bor i dere. Men gjør det stillferdig og med all respekt. Og hold deres samvittighet ren, slik at de som håner deres gode kristne livsførsel, kan bli gjort til skamme nettopp gjennom den. Det er uten tvil bedre å lide for det gode en gjør, om så er Guds vilje, enn for det onde. For Kristus led, den ene gang, for våre synders skyld; rettferdig døde han for de urettferdige, for å føre oss frem for Gud. Legemlig ble han drept, men i kraft av sin Ånd ble han oppreist til nytt liv. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Om noen elsker meg, akter han på mitt ord, sier Herren; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Alleluja.

Evangelium Joh 14, 15-21
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Dersom dere virkelig holderav meg, da holder dere også mine bud. Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid. Det er den Sannhetens Ånd " som verden ikke kan få, fordi den hverken ser eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han bor blant dere og lever i dere. Jeg lar dere ikke farløse tilbake. Jeg kommer til dere igjen. Ennå en liten stund - så ser verden meg ikke mer, men dere skal se meg, fordi jeg lever, og dere også skal leve. På den dag skal dere forstå at jeg er i min Far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er den som har meg kjær. Og den som holder av meg, ham skal min Far ha kjær. Og også jeg vil ha ham kjær og gi meg til kjenne for ham." Slik lyder Herrens ord.