DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE

Tekster for 1. søndag i advent - År B

 

Første lesning Jesaja 63, 16b-17; 64, 1a.3-7
Du, Herre, er vår far, fra gammel tid er ditt navn vår forløser. Herre, hvorfor fører du oss bort fra dine veier? Hvorfor gjør du oss hårdhjertet, så vi ikke frykter deg? Vend om for dine tjeneres skyld, de stammer som er din eiendom! Om du bare ville kløve himmelen og stige ned så fjellene skalv for deg. Fra gammel tid har ingen spurt eller hørt, og intet øye har sett noen annen gud enn deg som kan gjøre slike ting for dem som venter på ham. Du møter dem som med glede gjør rett og tenker på hvordan du går frem. Men du ble harm, og vi syndet. Slik har det alltid vært - kan vi enda bli frelst? Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av vare misgjerninger. Det er ingen som påkaller ditt navn og ingen som tar seg sammen for å holde fast ved deg. For du har skjult ditt ansikt for oss og gitt oss våre synder i vold. Men, Herre, du er da vår far l Vi er leire, og du har formet oss, alle er vi et verk av din hånd. Slik lyder Herrens ord.

Salme 80 (79) Omkved: Vekk opp din makt og kom.

Hør oss, Israels hyrde, åpenbar din herlighet for Israels barn.
Vis oss din makt og velde og kom oss til hjelp.

Herre, Hærskarenes Gud, vend tilbake, se ned fra himmelen.
Ta deg av din vingård, vern om det du har plantet med din høyre hånd.

Hold din hånd over ham du har ved din høyre, Adams sønn som du har fostret.
Aldri mer vil vi vike fra deg I Gi oss livet igjen, så vil vi påkalle ditt navn.

Annen lesning 1 Korinterbrev 1,3-9
Brødre, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus Kristus. Uten opphør takker jeg Gud for dere, for den Guds nåde dere er blitt til del i Kristus Jesus. For gjennom ham er dere blitt rike på alt; dere har fått nåde til å tale og nåde til å forstå. Og alt dette fordi vitnesbyrdet om Kristus ble så fast innplantet hos dere. Så skulle dere heller ikke stå tilbake for noen når det gjelder nådegaver, alt mens dere lever i forventningen om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Og han skal også gjøre dere urokkelige inntil siste stund, så ingen kan anklage dere på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, og av ham var det dere ble kalt til fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. La oss få kjenne din miskunn, Herre. Gi du oss din frelse. Alleluja.

Evangelium Markus 13,33-37
På den tid sa Jesus til disiplene sine: Se opp og vær våkne, for dere vet ikke når tiden er inne! Det blir som med en mann som er dratt ut på en reise: Han har forlatt sitt hus og overlatt alt til sine tjenere, gitt dem hver sitt arbeid å utføre, og gitt dørvokteren befaling om å våke. Så våk da; for dere vet ikke når husbonden kommer - om aftenen eller ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen. La ham ikke komme overraskende og finne dere sovende! Og det jeg sier til dere, det sier jeg til alle: Våk!”. Slik lyder Herrens ord.