DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 7. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning Jesaja 43, 18-19.21-22.24b-25
Så sier Herren: Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som engang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikkei Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, du, Israel, har ikke strevet for meg. Du plaget meg bare med dine synder, og trettet meg med dine ugjerninger. Jeg, ja jeg, er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld; dine synder kommer jeg ikke mer ihu. Slik lyder Herrens ord.

Salme 41 (40) Omkved: Helbred meg, for jeg har syndet mot deg.

Salig den som tenker på de fattige og svake. Herren skal fri ham på ulykkens dag.
Herren verner ham og skjenker ham liv og lykke på jorden.
Han overgir ham ikke til fiendens grådighet.

På smertens leie står Herren ham bi. Han omskaper leiet, gir smerten mening.
Jeg sier: "Herre, vær meg nådig. Helbred meg, for jeg har syndet mot deg!"

Og jeg skal stå skadesløs, for du holder meg oppe.
Du har stillet meg for ditt åsyn for alltid.
Velsignet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet.

Annen lesning 2 Korinterbrev 1,18-22
Brødre, så sant Gud er trofast. Det språk vi har ført overfor dere, har ikke vært. både ja og nei. For Guds sønn, Kristus Jesus, han som vi har forkynt for dere, - enten det nå var jeg selv, Silvanus eller Timoteus, - han er jo ikke både et nei og et ja. I ham lyder Guds fulle ja i Hvert eneste av Guds løfter er blitt bekreftet i ham. Og derfor er det også ved ham at vi sier vart 'amen', Gud til ære. Og den som knytter både oss og dere fast til Kristus, den Salvede, er Gud. Gud selv har salvet oss - han som også har satt sitt segl på oss, og som har gitt oss Ånden til pant i våre hjerter. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Alleluja.

Evangelium Markus 2,1-12
Noen dager senere kom Jesus tilbake til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Da samlet det seg så meget folk at det ikke engang fantes plass foran døren, og han forkynte budskapet for dem. Så kom de med en som var lam; han ble båret av fire mann. Men da de ikke kunne komme frem til ham for folkemengden, tok de og rev opp taket over det stedet hvor han stod, og firte båren med den lamme ned gjennom hullet. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Min sønn, dine synder er deg tilgitt.« Men noen lovkyndige som satt der, tenkte ved seg selv: "Hvordan kan han si noe slikt? Dette er gudsbespottelse. For hvem kan tilgi synder, uten én: Gud?" Men Jesus, som leste deres tanker, sa til dem: ”Hva er dette for tanker? Hva er lettest: Å si til den lamme: 'Dine synder er deg tilgitt,' eller: 'Reis deg, ta din båre og gå?' Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder," - så sier han til den lamme: "Reis deg, du, ta din båre og gå hjem!" Og han stod opp, tok båren og gikk ut for alles øyne, slik at folk var helt ute av seg, priste Gud og sa: ”Aldri før har vi sett noe slikt.” Slik lyder Herrens ord.