DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 26. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning 4. Mosebok 11,25-29
I de dager steg Herren ned i en sky og talte til Moses. Han tok av den ånd som var over Moses, og gav til de sytti eldste. Da ånden var kommet over dem, talte de profetiske ord. Men det gjorde de ikke siden. To av mennene var blitt tilbake i leiren; den ene het Eldad og den andre Medad. Ånden kom også over dem, for de hørte til dem som var skrevet opp, selv om de ikke var gått ut til teltet. Og de talte profetiske ord i leiren. Da sprang en gutt avsted og meldte til Moses: «Eldad og Medad taler profetiske ord i leiren!» Josva, sønn av Nun, som hadde tjent Moses siden han var ung, tok til orde og sa: «Moses, min herre, stans dem!» Men Moses svarte: «Er du harm for min skyld? Jeg skulle ønske at hele Herrens folk var profeter, at Herren ville legge sin ånd på dem!» Slik lyder Herrens ord.

Salme 19 (18)
Omkved: Herrens befalinger er rette. De gleder hjertet.

Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen styrke.
Herrens vitnesbyrd er trofast, gjør den enfoldige vis.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

Din tjener kommer dem ihu. Stor lønn har den som holder dem.
Hvem vet hvor ofte han feiler? Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, la det ikke få makt over meg.
Da blir jeg uten lyte, fri for store synder.

Annen lesning Jakobs brev 5,1-6
Og nå dere rike! Dere bør gråte og jamre over alle de ulykker som venter dere! For deres rikdom er i ferd med å råtne, møll eter klærne, gullet og sølvet ruster – og rusten skal vitne mot dere, den skal ete seg inn og fortære dere som ild! Det er de siste dager – og dere har brukt dem til å samle skatter! Men nå roper den høyt, den lønn dere aldri betalte til dem som høstet deres marker, og arbeidernes nødskrik har nådd frem til Hærskarenes Herre. Dere har levd på jorden i nydelser og luksus, men det er til slaktedagen dere har fetet dere! Den rettferdige har dere dømt og drept; han yter ingen motstand. Slik lyder herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Alleluja.

Evangelium Markus 9,38-48
På den tid sa Johannes til Jesus: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.» Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre! For ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks etterpå tale ille om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss. Ja, om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til – sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke gå glipp av sin lønn. Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror – for ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen.» «Og om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold i Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor 'ormen ikke dør og ilden ikke slukkes'.» Slik lyder Herrens ord.