DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 29. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning Jesaja 53, 10 - 11
Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge, og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang. Etter all sin møye og sjelenød, skal han se lys og mettes. Når de kjenner ham, skal han, min rettferdige tjener, rettferdiggjøre de mange; for han har båret deres synder. Slik lyder Herrens ord.

Salme 33 (32)
Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg.

Herrens ord er sannhet, han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd, jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens øye hviler over dem som frykter ham, som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden, holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel ser hen til Herren. Han er vårt skjold og vår hjelper.
Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg.

Annen lesning Hebreerne 4, 14 - 16
Brødre, så la oss da holde fast ved vår bekjennelse, i bevisstheten om den mektige yppersteprest vi har: Jesus, Guds Sønn, som er gått inn gjennom alle himler. Han er jo heller ikke den som er ute av stand til å føle med vår jordiske skrøpelighet; tvert imot, han er blitt prøvet i alt og har i sin likhet med oss fått kjenne de samme fristelser som vi – bare uten synd. La oss da tre frimodig frem for nådens trone, for å søke miskunn og finne Guds nådes hjelp i rette tid. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenge for de mange. Alleluja.

Evangelium Markus 10, 35 - 45 (eller kortere: Markus 10,42-45)
[ På den tid kom de to Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, frem til Jesus og sa: «Mester, vi vil gjerne få be deg om en gunst.» Jesus svarte: «Og hva skal det være?» De sier da: «Lov oss at vi skal få sitte ved din side, når du troner i din herlighet – den ene ved din høyre og den annen ved din venstre!» Men Jesus svarer: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller ta imot den dåp som jeg skal igjennom?» De sier: «Det kan vi.» Men Jesus svarer dem: «Det beger jeg drikker, skal også dere få drikke, og min dåp skal også dere døpes med. Men hvem som skal sitte ved min høyre og ved min venstre side, det tilkommer det ikke meg å avgjøre. Det vil bli slik som det er bestemt.» De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbragt på Jakob og Johannes. ]

Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Dere vet hvordan de som kalles folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Menneskesønnen er nemlig ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange.» Slik lyder Herrens ord.