DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 30. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning Jeremia 31, 7 - 9
Så sier Herren: Bryt ut i jubel og glede over Jakob, og rop av fryd over høvdingen blant folkene! La lovsangen lyde og si: «Herren har frelst sitt folk, det som er igjen av Israel.» Jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, ja, svangre og fødende kvinner med; de vender tilbake i store flokker. Gråtende kommer de, med ydmyk bønn; jeg leder og fører dem til bekker med rinnende vann, på jevn vei, der de ikke snubler. Jeg viser meg som en far for Israel, Efraim er min førstefødte sønn. Slik lyder Herrens ord.

Salme 126 (125)
Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Da Herren førte Sions fanger hjem, var vi som drømmende.
Vår munn var full av latter; vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: "Store ting har Harren gjort for dem."
Ja, Herren har gjort store ting for oss, og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake som bekker over et uttørret land.
De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

Gråtende går de avsted for å så sin sæd.
Jublende vender de hjem og bærer fulle nek.

Annen lesning Hebreerbrevet 5, 1 - 6
En yppersteprest blir jo alltid utkåret av sitt folks midte for å være menneskenes representant overfor Gud, og frembære for ham deres offergaver og deres sonoffer for sine synder. Og fordi han selv er menneske og den menneskelige skrøpelighet underlagt, vet han også å forstå og ta seg av de uvitende og villfarende; men derfor er det også han må frembære ofre, ikke bare for folkets, men til like for sine egne synder. Denne verdighet er det ingen som tiltar seg selv; til den kalles man av Gud, slik som Aron ble det. Og på samme måte var det med Kristus; han tiltok seg ikke selv den yppersteprestelige heder, men fikk den av ham som sa til ham: 'Du er min Sønn, jeg har født deg i dag' – og et annet sted: 'Du er prest til evig tid, ifølge Melkisedeks orden.' Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Alleluja.

Evangelium Markus 10, 46 - 52
På den tid drog Jesus ut av Jeriko sammen med sine disipler og en tallrik skare. Da satt det en blind tigger, Bar-Timeus (sønn av Timeus) der ved veien. Og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, gav han seg til å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Mange prøvde å true ham til å tie, men han bare ropte enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit.» De ropte på den blinde og sa til ham: «Fatt mot, og reis deg opp – han kaller på deg.» Da kastet han fra seg kappen og sprang opp og bort til Jesus. Og Jesus spør ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde svarer: «Rabbuni! La meg få synet igjen!» Da sier Jesus: «Gå bare. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte Jesus videre på veien. Slik lyder Herrens ord.