DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 3. søndag i fasten - År B

Første lesning 2 Mosebok 20,1-17
I de dager talte Gud alle disse ord: ”Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri. Kom hviledagen ihu, så du holder den hellig i Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til." Slik lyder Herrens ord.

Salme 19 (18)
Omkved: Herre, det er du som har det evige livs ord.

Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen styrke.
Herrens vitnesbyrd er trofast, gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet.
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde,
søtere enn den beste honning.

Annen lesning 1 Korinterbrev 7,22-25
Brødre, mens jødene spør etter tegn og hellenerne søker en filosofi, forkynner vi en korsfestet Messias - for jødene er det opprørende, for hedningene er det dårskap, men for oss som er kalt, enten vi er jøder eller hellenere, er Kristus Guds egen kraft og Guds egen visdom. For selv Guds dårskap er visere enn menneskene, og selv Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Slik lyder Herrens ord.

Evangelievers
Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn. Alle som tror på ham, har det evige liv i eie.

Evangelium Johannes 2,13-25
Jødenes påske var nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. Han kom til templet og fikk se alle dem som solgte okser, sauer og duer, og likeså pengevekslerne som hadde slått seg ned der. Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: ”Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod.” Og disiplene mintes noe som står skrevet: ’Iver for ditt hus skal fortære meg.' Men jødene tok til orde og spurte ham: Hva for et tegn har du å vise oss, siden du gjør dette?" Jesus svarte: ”Riv dette tempel ned! Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager." Jødene innvendte: ”Det har tatt seksogførti år å bygge dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?" Men han talte om sitt legemes tempel. Og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på Skriften og på Jesu ord. Mens han var i Jerusalem under påskefeiringen, var det mange som kom til tro på hans navn; for de så de jærtegn han gjorde. Men selv gav Jesus ingen av dem sin fortrolighet, for han kjente dem alle og trengte ikke til underretning om noen; han visste selv hva som bodde i mennesket. Slik lyder Herrens ord.