DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for Kristi kongefest - År B

Første lesning Daniel 7,13-14
Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne. Slik lyder Herrens ord.

Salme 93 (92)
Omkved: Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige konge.

Herren er konge, kledd i høyhet.
Herren har omgjordet seg meg styrke.

Du, Herre, har grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Din trone står fast fra opphavet av, fra evighet til evighet er du, Herre.

Ditt vitnesbyrd er sannhet, Herre;
ditt hus er hellig til verdens ende.

Annen lesning Johannes' Åpenbaring 1,5-8
Jesus Kristus er det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far - ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen! Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja.Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Alleluja.

Evangelium Johannes 18,33b-37
Pilatus kalte Jesus fram for seg og sa: "Er du jødenes konge?" Jesus svarte ham: "Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det?" "Er vel jeg jøde?" sa Pilatus. "Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?" Jesus svarte: "Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra." "Så er du da konge?" sa Pilatus. "Du sier det," sa Jesus. "Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst." Slik lyder Herrens ord.