DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 7. søndag i det alminnelige kirkeår - År C

Første lesning 1. Samuelsbok 26,2.7-9.12-13.22-23
Da brøt Saul opp og drog ned til Sif-ødemarken for å lete etter David, og med ham var tre tusen mann, som han hadde valgt ut av hele Israel. Da David og Abisjai kom bort til hæren om natten, lå Saul og sov midt inne i leiren. Spydet hans var stukket ned i jorden like ved hodet hans, og Abner og krigsfolket lå rundt omkring ham. Abisjai sa til David: "I dag har Gud gitt fienden i din hånd. La meg støte spydet gjennom ham og ned i jorden. Ett støt er nok; mer trengs ikke." Men David svarte Abisjai: "Drep ham ikke! Hvem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede?" Så tok David spydet og vannkrukken ved hodet til Saul, og de gikk sin vei. Ingen så det, ingen merket det, og ingen våknet. Alle sov, for Herren hadde latt en dyp søvn komme over dem. David gikk over til den andre siden av dalen og stod på en fjellknaus langt borte. Det var et godt stykke mellom dem. David svarte: "Se, her er spydet ditt, konge. La en av mennene dine komme over og hente det. Herren lønner den som er rettferdig og trofast. For det var Herren som gav deg i min hånd i dag, men jeg ville ikke legge hånd på Herrens salvede. Slik lyder Herrens ord.

Salme 103 (102)
Omkved: Herren er nådig og barmhjertig..

Min sjel, lov Herren,
ja, alt som i meg er, love hans helllige navn.
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater dine synder, som leger dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og godhet.

Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han gjør ikke med oss etter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Så langt som østen er fra vesten,
skiller han oss fra våre synder.
Som en far forbarmer seg over sine barn,
forbamer Herren seg over dem som frykter ham.

Annen lesning 1. Korinterbrev 15,45-49
Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første menneske var fra jorden og dannet av jord, det annet menneske er fra himmelen. Slik det menneske var, som var dannet av jord, slik er også de andre som er av jord. Og slik den himmelske er, slik skal de himmelske være. For likesom vi har båret den jordiskes bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Alleluja.

Evangelium Lukas 6,27-38
På den tid sa Jesus til sine disipler: Til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre fram. Om en tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal også dere få ettergitt. Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Slik lyder Herrens ord.