DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 13. søndag i det alminnelige kirkeår - År C

Første lesning 1. Kongebok 19,16b.19-21

I de dager sa Herren til Elia: Elisja, sønn av Sjafat fra Abel-Mehola, skal du salve til profet etter deg. Da Elia drog bort fra Horeb, møtte han Elisja, sønn av Sjafat, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv fulgte han det siste paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da lot Elisja oksene gå, sprang etter Elia og sa: "La meg først få kysse far og mor til avskjed, så skal jeg følge deg." Elia svarte: "Snu og gå hjem du! For du vet hva jeg har gjort med deg." Da vendte Elisja seg fra ham. Han tok de to oksene og slaktet dem, og med åket som brensel kokte han kjøttet. Det gav han til folket, og de holdt måltid. Så reiste han seg og fulgte Elia som hans tjener. Slik lyder Herrens ord.

Salme 16 (15)
Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Vern meg, min Gud, jeg håper på deg. Jeg sier til Herren: "Du er min Gud og mitt eneste gode."
Herren er min arvedel, mitt beger. Min arv ligger trygt i dine hender.

Jeg priser Herren for hans råd, for manende ord i mitt hjerte om natten.
Herren har jeg alltid for øye. Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler, i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden, din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
Evig salighet ved din høyre.

Andre lesning Galaterbrevet 5,1.13-18

Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir sammenfattet i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke ødelegger hverandre! Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Tal, Herre, din tjener hører! Du har det evige livs ord. Alleluja.

Evangelium Lukas 9,51-62

Da det led mot den tid da Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å dra dit opp. Han sendte bud foran seg, og de drog av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: "Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?" Men han snudde seg og talte strengt til dem. "Dere vet ikke hva ånd dere er av," sa han. "For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse." Så fortsatte de til en annen landsby.

Mens de var underveis, var det en som sa til ham: "Jeg vil følge deg hvor du så går." Jesus svarte: "Revene har hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på." Han sa til en annen: "Følg meg!" Men mannen svarte: "La meg først få gå hjem og begrave min far." Da sa Jesus til ham: "La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike." Det var også en annen som sa: "Jeg vil følge deg, Herre; men la meg først få si farvel til dem der hjemme." Men Jesus svarte: "Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike." Slik lyder Herrens ord.