DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 2. søndag i fasten - År C

Første lesning 1 Mos 15,5-12.17-18
Så tok Herren Abram med seg ut og sa til ham: "Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til det! Så tallrik skal ætten din bli." 6 Abram trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig. Så sa han til ham: "Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet til eie." Abram sa: "Herre, min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det til eie?" Da svarte han: "Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turteldue og en dueunge!" Abram hentet alt dette til ham, skar dyrene over på midten og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre; men fuglene skar han ikke over. Rovfugler slo ned på de døde dyrene, men Abram jaget dem vekk. Da solen var nær ved å gå ned, falt det en dyp søvn over Abram. Redsel kom over ham - et stort mørke. ... Da solen var gått ned, og det var blitt stummende mørkt, viste det seg en rykende ovn, og en flammende lue som fór fram mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, Slik lyder Herrens ord.

Salme 27 (26)
Omkved: Herren er mitt lys og min frelse.

Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?

Herre, hør mitt rop. Vær nådig og gi meg svar.
Mitt hjerte taler til deg. Mne øyne søker ditt åsyn.

Skjul ikke ditt åsyn for meg, støt ikke i vrede din tjener bort.
Du er min hjelp, slipp meg ikke, min Gud.

Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land.
Vent på Herren, stol på ham. Stå fast i ditt hjerte, ha tillit til Gud.

Annen lesning Filipperbrevet 3,17-4,1 (kortere: 3,20-4,1)
[Ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere. Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting.] Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Derfor, mine elskede brødre, som jeg lengter etter, min glede og min æreskrans, stå fast i Herren, mine kjære! Slik lyder Herrens ord.

Evangelievers
Ut fra skyen lød en røst: "Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!

Evangelium Lukas 9,28b-36
På den tid tok Jesus med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han bad, ble hans ansikt helt forandret, og hans klær ble blendende hvite. Med ett stod det to menn og samtalte med ham; det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte med ham om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to menn som stod sammen med ham. Da mennene skulle skilles fra ham, sa Peter til Jesus: "Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia" - han visste ikke selv hva han sa. Og mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det lød en røst fra skyen: "Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!" Etter at røsten hadde lydt, var det ingen andre å se enn Jesus. Disiplene tidde med dette og sa den gang ingenting til noen om det de hadde sett. Slik lyder Herrens ord.