DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 5. søndag i fasten - År C

Første lesning Jesaja 43,16-21
Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti igjennom det veldige vann, som førte hester og vogner, hær og høvdinger uti. Der ble de liggende og reiste seg aldri, de sloknet som en veke. Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Markens dyr skal ære meg, både sjakaler og strutser. For jeg gir vann i ødemarken og lar elver renne i ørkenen, så mitt utvalgte folk kan få drikke. Det folket jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. Slik lyder Herrens ord.

Salme 126 (125)
Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Da Herren førte Sions fanger hjem, var vi som drømmende.
Vår munn var full av latter, vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: "Store ting har Herren gjort for dem."
Ja, Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake som bekker over et uttørret land!
De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

Gråtende går de avsted for å så sin sæd.
Jublende vender de hjem og bærer fulle nek.

Annen lesning Filipperbrevet 3,8-14
Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus og være i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik idet jeg dør som han - måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde! Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Slik lyder Herrens ord.

Evangelievers
Vend om til meg av et helt hjerte - lyder ordet fra Herren - for jeg er nådig og barmhjertig.

Evangelium Johannes 8,1-11
På den tid gikk Jesus ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til templet igjen. Folkemengden samlet seg om ham, han satte seg ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa: "Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?" Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: "Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne." Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, den ene etter den andre, de eldste først. Til slutt var Jesus igjen alene med kvinnen som stod der. Da rettet han seg opp og spurte: "Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?" Hun svarte: "Nei, Herre, ingen." Da sa Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!" Slik lyder Herrens ord.