DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 3. søndag i påsketiden - År C

Første lesning Apostlenes gjerninger 5,27b-32.40b-41
Deretter begynte øverstepresten å forhøre apostlene: "Vi påla dere strengt ikke å lære i dette navn. Og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem og vil gjøre oss ansvarlig for denne mannens død." Men Peter og de andre apostlene svarte: "En skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud oppreiste Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som frelser og høvding, for å gi Israel omvendelse og syndstilgivelse. Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham." Apostlene fikk forbud mot å tale i Jesu navn. Så lot de dem gå. De forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Jesu navns skyld. Slik lyder Herrens ord.

Salme 30 (29)
Omkved: Jeg opphøyer deg, for du berget meg.

Jeg opphøyer deg, for du berget meg og lot kke mine fiender glede seg over meg.
Du løftet meg fra dødens land, og du kalte til livet fra gravens dyp.

Lovsyng Herren hele hans folk, pris hans hellige navn.
For i hans vrede er gru og liv i hans velbehag.
Om gråt er vår aftengjest, er morgenen full av fryd.

Herre, du har hørt meg i din nåde, Herre, du kom meg til hjelp.
Du vendte min sorg til fryd. Evig skal jeg takke deg, Herre, min Gud.

Annen lesning Johannes' åpenbaring 5,11-14
Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste - det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Kristus er oppstanden. Han som skapte alt og viste menneskene miskunn. Alleluja.

Evangelium Johannes 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sa til de andre: "Jeg drar ut og fisker." "Vi kommer også med," sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingen ting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. "Dere har vel ikke noe fisk, barn?" sa Jesus til dem. "Nei," svarte de. "Kast noten ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk," sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått. Da sa den disippelen som Jesus hadde kjær, til Peter: "Det er Herren." Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - den hadde han tatt av seg - og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog noten med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen. Da de var kommet i land, så de en kullild der med fisk og brød. "Kom hit med noen av de fiskene dere fikk," sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk noten i land. Den var full av stor fisk, et hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke noten. Jesus sa til dem: "Kom og få mat." Ingen av disiplene våget å spørre ham: "Hvem er du?" Men de visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og gav dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. [Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?" Han svarte: "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø mine lam!" Igjen, for annen gang sier han: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?" "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær," svarte Peter. Jesus sier: "Vær hyrde for mine sauer!" Så sier han for tredje gang: "Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?" Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: "Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø mine sauer! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil." Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: "Følg meg!"] Slik lyder Herrens ord.