DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 5. søndag i påsketiden - År C

Første lesning Apostlenes gjerninger 14,21b-27
Paulus og Barnabas reiste så tilbake til Lystra, videre til Ikonium og derfra til Antiokia. De styrket disiplene, oppfordret dem til å holde fast ved troen og sa: "Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler." I hver menighet valgte de ut eldste for dem; og under bønn og faste overgav de dem til den Herre de trodde på. Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Pamfylia. De forkynte Ordet i Perge og drog så ned til Attalia. Derfra seilte de tilbake til Antiokia, hvor de en gang var blitt overgitt til Guds nåde for å fullføre den oppgave som nå var avsluttet. Da de var tilbake her, samlet de menigheten og fortalte hva Gud hadde brukt dem til, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Slik lyder Herrens ord.

Salme 145 (144)
Omkved: Jeg vil opphøye deg, mn Gud, min konge.

Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle, hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre, dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære, taler om din veldige makt,

så menneskebarn skal se din storhet, ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet, ditt herredømme fra slekt til slekt.

Annen lesning Johannes' åpenbaring 21,1-5a
Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte." Han som sitter på tronen, sa da til meg: "Se, jeg gjør alle ting nye." Og han la til: "Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord." Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Alleluja.

Evangelium Joh 13,31-33a.34-35
Da Judas var gått, sa Jesus: "Nå ble Menneskesønnen forherliget, og Gud ble forherliget ved ham. Og er Gud blitt forherliget ved ham, skal Gud også gi ham del i herligheten, og han skal gjøre det snart. Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler." Slik lyder Herrens ord.