DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 7. søndag i påsketiden - År C

Første lesning Apostlenes gjerninger 7,55-60
Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Da sa han: "Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd." Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som én stormet de mot ham. De drev ham foran seg utenfor byen og steinet ham. Vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd." Så falt han på kne og ropte med kraftig stemme: "Herre, tilregn dem ikke denne synd." Med disse ord sovnet han inn i døden. Slik lyder Herrens ord.

Salme 97 (96)
Omkved: Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.

Herren er konge, fryd deg du jord, de talløse øyer juble.
Rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Himlene kunngjør hans rettferd, folkeslagene skuer hans herlighet.
Tilbe Herre, alle guder.

For du, Herre, er den høyeste over hele jorden,
høyt hevet over alle guder.

Annen lesning Johannes' åpenbaring 22,12-14.16-17.20
Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne." Ånden og bruden sier: "Kom!" Og den som hører dette, skal si: "Kom!" Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet. Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus! Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg lar dere ikke farløse tilbake, sier Herren. Jeg går herfra og kommer tilbake til dere, og deres glede skal være full og hel. Alleluja.

Evangelium Johannes 17,20-26
Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Slik lyder Herrens ord.