DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 4. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene, så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris. Sal 106 (105), 47

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
La ditt åsyn lyse over din tjener og frels meg i din godhet! La meg ikke stå til skamme, Herre, når jeg kaller på deg! Sal 31(30), 17-18
Eller:
Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie. Matt 5, 3-4

SLUTNINGSBØNN
Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.