DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 5. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren! Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud. Sal 95 (94), 6-7

KIRKEBØNN
Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Takk Herren for hans miskunn, og for hans store gjerninger mot menneskenes barn, for han stillet sjelens tørst og mettet den sultne med gode gaver. Sal 107(106), 8-9
Eller:
Salige er de som sørger, for de skal finne trøst. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd, for de skal få stillet sin sult. Matt 5,5-6

SLUTNINGSBØNN
Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gavn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.