DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 6. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg! For du er min klippe og min tilflukt, og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg. Sal 31 (30), 3-4

KIRKEBØNN
Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
De åt og ble mettet. Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet. Sal 78 (77), 29-30
Eller:
Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Joh 3,16

SLUTNINGSBØNN
Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. - Ved Kristus, vår Herre.