DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 7. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Herre, jeg setter min lit til din miskunn, mitt hjerte fryder seg over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg. Sal 13 (12), 6

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, sa vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger. Jeg vil glede meg og juble i deg, lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste. Sal 9, 2-3
Eller:
Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden. Joh 11, 27

SLUTNINGSBØNN
Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.