DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 10. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte? Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd? Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv. Sal 27 (26), 1-2

KIRKEBØNN
Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herren er min klippe, min borg og mitt vern. Min Gud er min hjelper. Sal 18 (17), 3
Eller:
Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham. 1 Joh 4,16

SLUTNINGSBØNN
Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.