DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 11. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp. Forlat meg ikke, min Gud, min Frelser, gå ikke fra meg! Sal 27 (26), 7.9

KIRKEBØNN
Evige Gud, du vårt håp Og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om, å bo i Herrens hus alle mine dager. Sal 27 (26), 4
Eller:
Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren. Joh 17, 11

SLUTNINGSBØNN
Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.