DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 12. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede. Frels ditt folk og velsign din arvelodd! Vær deres hyrde og styr dem til evig tid! Sal 28 (27), 8-9

KIRKEBØNN
Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Alles øyne ser hen til deg, Herre, og du gir alle føde i rette tid. Sal 145 (144), 15
Eller:
Jeg er den gode hyrde, og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren. Joh 10, 11.15

SLUTNINGSBØNN
Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus. vår Herre.