DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 14. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Vi grunder på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel. Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender, full av rettferd er din høyre hånd. Sal 48 (47), 10-11

KIRKEBØNN
Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Smak og se at Herren er god. Salig er den som tar sin tilflukt til ham. Sal 34 (33), 9
Eller:
Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære; hos meg skal dere finne hvile, sier Herren. Matt 11, 28

SLUTNINGSBØNN
Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.