DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 15. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn. Jeg skal mettes ved synet av din herlighet. Salme 17 (16), 15

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, se i nåde til din kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Spurven har funnet et hjem, og svalen et rede for sine unger, i din helligdom, Herre, min konge og min Gud. Salige er de som bor i ditt hus, uten opphør skal de lovsynge deg. Salme 84 (83), 4-5
Eller:
Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham, sier herren. Joh 6, 57

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.