DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 17. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Gud er i sin hellige bolig. Han lar de ensomme finne et hjem. Gud er den som gir folket kraft og styrke. Sal 68 (67), 6-7.36

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, sa vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Sal 103 (102), 2
Eller:
Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Matt 5, 7-8

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.