DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 20. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Gud, du vårt skjold, vend blikket mot din salvedes åsyn, for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Sal 84 (83), 10-11

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Hos Herren er barmhjertighet, og hos ham er forløsningens fylde. Sal 130 (129), 7
Eller:
Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet. Joh 6, 51-52

SLUTNINGSBØNN
Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.