DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 21. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg! Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud! Ha medynk med meg, Herre, for hele dagen kaller jeg på deg. Sal 86 (85), 1-3

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet, så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte. Sal 104 (103), 13-15
Eller:
Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. Joh 6, 55

SLUTNINGSBØNN
Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus. vår Herre.