DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 24. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner! Jfr. Sir 36,18

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la deg forsone av din kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Kostelig er din miskunn, Gud! Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge. Sal. 36 (35), 8
Eller:
Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme. Jfr. 1. Kor 10,16

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.