DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 26. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunn! Dan 3,31.29.30.43.42

KIRKEBØNN
Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herre, kom i hu ditt ord til din tjener! Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet. Sal 119 (118), 49-50
Eller:
På dette har vi kjent Guds kjærlighet: At han gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre. 1 Joh 3,16

SLUTNINGSBØNN
Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.