DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 27. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre. Est 13, 9.10-11

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mer enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi forstår å be om. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herren er god mot dem som håper på ham, mot den sjel som søker ham. Sal 34 (33), 11
Eller:
Fordi det er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, - for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk. 1 Joh 3,2

SLUTNINGSBØNN
Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.