DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 28. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre, Herre, hvem kunne da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud. Sal 130 (129), 3-4

KIRKEBØNN
Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
De rike skal lide sult og savn, men de som søker Herren, har alle goder. Sal 34 (33), 11
Eller:
Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. 1 Joh 3,2

SLUTNINGSBØNN
Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.