DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 29. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud; vend ditt øre til meg og lytt til mine ord! Vokt meg, Herre, som din øyensten, skjul meg under dine vingers skygge! Sal 17 (16), 6.8

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herrens øyne hviler over dem som frykter ham og håper på hans miskunn, for å fri deres sjel fra døden og holde dem i live på nødens dag. Sal 33 (32), 18-19
Eller:
Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv som løsepenge for mange. Mark 10,45

AVSLUTNINGSBØNN
Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gavn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.