DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for ASKEONSDAGUnder dagens messe vigsles og utdeles asken av olivengrener eller andre grener som ble velsignet palmesøndag foregående år.

Innledende riter og ordets liturgi

Inngangsvers

Herre, du forbarmer deg over all skapningen, og vemmes ikke ved noe av det du har skapt. Du bærer over med menneskenes synder når de gjør bot, og skåner dem, for du er Herren, vår Gud. Visd Il, 2 4-2 5.2 7

Syndsbekjennelsen utelates på grunn av askevigselen som følger senere.

Kirkebønn
Herre, med hellig faste begynner vi den åndelige kamp som forbereder oss til påskehøytiden. La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen når vi kjemper mot mørkets makter. Ved vår Herre ...

Askevigsel og utdeling av asken
Etter lesningene og prekenen står presten med hendene samlet og sier:

Kjære brødre og søstre, la oss i ydmykhet be til Gud, vår Far, at han i sin milde nåde vil velsigne denne aske som vi skal motta på vår panne til tegn på vår bot.

Etter en kort bønn i stillhet fortsetter presten:
Barmhjertige Gud, du som røres når vi ydmyker oss, og forsones når vi gjør bot, vend ditt øre til våre bønner, og utøs din velsignelse + over dine tjenere som blir tegnet med denne aske. Hjelp oss å overholde fasten, så vi med lutret sinn kan nå frem til feiringen av din Sønns påskemysterium, han som lever og råder fra evighet til evighet. R: Amen.

Eller:
Barmhjertige Gud, du ønsker ikke synderens død, men hans omvendelse. Lytt i nåde til vår bønn, og velsign + denne aske som skal tegnes på vår panne. Vi bekjenner at vi er støv og skal vende tilbake til støv. La oss bruke fastetiden rett. Tilgi våre synder og gi oss nytt liv etter din oppstandne Sønns forbilde, han som lever og råder fra evighet til evighet. R: Amen.

Presten stenker asken med vievann uten å si noe. Derpå gir han askekorset til alle nærværende som går frem til ham, idet han sier til hver enkelt:

Vend om og tro på Evangeliet. (Mark 1, 15)

Eller:
Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv. (Kfr. I Mos 3, 19)

I dag bortfaller Credo

Nattverdens liturgi

Bønn over offergavene
Herre, med høytid bærer vi frem det offer som innleder fastetiden, og vi ber deg: Gi oss ved botens og kjærligheterts gjerninger å kjempe mot vårt onde begjær, så vi renset fra synd og fylt av takknemlighet kan feire din Sønns lidelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon for fastetiden III eller IV.

Kommunionsvers
Den som dag og natt grunder på Herrens lov, han vil bære frukt i rette tid. (Sal 1, 2-3)

Slutningsbønn
Herre, la det sakrament vi har mottatt, bringe oss hjelp, så vår faste blir deg til behag og oss til legedom. Ved Kristus, vår Herre.