DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 1. søndag i fastenINNGANGSVERS
Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham; jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Med et langt liv vil jeg mette ham. Sal 91 (90) 15-16

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, du har gitt oss disse hellige førti dager til bot og faste. Gi oss i denne tid en dypere innsikt i Kristi liv, og hjelp oss å leve som kristne. Ved ham, vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vi bringer deg brød og vin som offer. Hjelp oss i disse gaver å gi oss selv til deg. Ved Kristus, vår Herre.

PREFASJON: Jesu fristelse.
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Ved sin førti dagers faste vigslet han denne botens tid, og ved å motstå djevelens angrep lærte han oss å beseire det onde i våre hjerter, så vi med renset sinn kan feire påskemysteriet og engang nå frem til den evige påske. Derfor synger vi med englers og helgeners skare din herlighets pris, idet vi alle dager istemmer:

KOMMUNIONSVERS
Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Matt 4,4
Eller:
Med sine vingefjær skal Herren dekke deg, og under hans vinger skal du finne ly. Sal 91 (90), 4

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi er blitt mettet av det brød som nærer vår tro, øker vårt håp og styrker vår kjærlighet. Lær oss å hungre etter ham som er det sanne livets brød, og la oss leve av hvert ord som går ut av din munn. Ved Kristus, vår Herre.