DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 4. søndag i fastenINNGANGSVERS
Gled deg, Jerusalem, du Sions datter, kom sammen, alle som elsker henne! Fryd dere storlig, alle som var sorgfulle, så dere kan juble og mettes med rikelig trøst! Jfr. Jes 66, 10-11

I dag bortfaller Gloria

KIRKEBØNN
Allmektige og miskunnsrike Gud, ved Ordet som ble kjød, har du på underfull måte forsonet menneskeslekten med deg selv. Vi ber deg: Gi ditt kristne folk å gå de kommende høytider i møte med iver og kjærlighet og med våken tro. Ved vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, fylt av glede bringer vi deg de gaver som blir oss til evig legedom. Vi bønnfaller deg: Gi oss trofast å feire disse mysterier og verdig frembære dette offer for hele verdens frelse. Ved Kristus vår Herre.

PREFASION: Den blindfødte
Når evangeliet om den blindfødte leses brukes følgende prefasjon:
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader,
allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre.
Ved å bli menneske førte han vår slekt som vandret i mørket, inn i troens klarhet,
og ved gjenfødelsen i dåpen gav han barnekår til dem som var født under syndens trelldom.
Derfor lovpriser himmel og jord ham med en ny sang.
Også vi forkynner med englenes hær din herlighets pris, idet vi alle dager istemmer:

Hvis evangeliet om den blindfødte ikke blir lest, brukes prefasjon for fastetiden I eller II

KOMMUNIONSVERS
Når evangeliet om den blindfødte leses:
Herren smurte en deig av jord på mine øyne, jeg gikk bort, jeg vasket meg, jeg så og jeg trodde på Gud. Jfr. Joh 9, 11

Ved evangeliet om den fortapte sønn:
Min sønn, måtte du ikke glede deg når din bror som var død, er blitt levende når han som var fortapt, er blitt funnet igjen. Luk 15, 32

Ved et annet evangelium:
Jerusalem er bygget som en by, borgfast til alle sider. Dit opp går stammene, Herrens stammer, for å prise ditt navn, Herre. Sal 122 (121), 3-4

SLUTNINGSBØNN
Evige Gud, du som opplyser hvert menneske som kommer inn i denne verden, opplys våre hjerter med din nådes klarhet, så vi alltid tenker det som er til ditt behag, og elsker deg med oppriktig kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.