DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner
Den hellige familie: Jesus, Maria og JosefINNGANGSVERS
Hyrdene skylndte seg av sted, og de fant Maria og Josef, og barnet som lå i krybben. Lukas 2,16

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, i Den hellige familie har du gitt oss et forbilde på fellesskap mellom mennesker. Gjør din Kirke til et enhetens tegn for alle folk, forén oss i din kjærlighet og la oss sammen få glede oss i ditt hus til evig tid. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vi bringer deg vårt sonoffer, og vi bønnfaller deg at du på forbønn av Guds mor Maria og av den hellige Josef vil grunnfeste din Kirkes fellesskap i nåde og fred. Ved Kristus, vår Herre.

Juleprefasjon

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Vår Gud har vist seg på jorden og hatt sin ferd blant menenskene. Baruk 3,38

SLUTNINGSBØNN
Himmelske fram du har styrket oss med dine sakramenter. Vi be deg: La oss etetr forbilde av Den hellige familie vokse i kjærlighet til hverandre, så din Kirke kan nå frem til fullkommen enhet i deg. Ved Kristus, vår Herre.