DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for JulenattINNGANGSVERS
Herren sa til meg: "Du er min sønn, jeg har født deg i dag." Salme 2,7

KIRKEBØNN
Evige Gud, du har latt denne hellige natt fylles med glansen fra det sanne lys. Vi ber deg, at vi som på jorden har fått oppleve dette underfulle lys, engang må få glede oss hos deg i himmelen. Ved vår Herre ...

CREDO
Man kneler ved ordene: Han er blitt kjød ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, motta dette offer som vi bærer frem på denne festdag, så vi gjennom denne hellige gandling må bli likedannet med ham som har forenet vår natur med sin, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Juleprefasjon

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Ordet ble menneske av kjøtt og blod, og vi har sett hans guddomsglans. Joh 1,14

SLUTNINGSBØNN
Herre, vår Gud, på ny gleder vi oss over å feire vår Frelsers fødsel. Hjelp oss å leve slik at vi kan nå frem til forening med ham, som lever og råder fra evighet til evighet.