DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for PinsedagINNGANGSVERS
Herrens And har oppfylt jordens krets, og han som omslutter alt, kjenner hvert tungemål. Alleluja. Visd 1, 7
Eller:
Guds kjærlighet er utgydt i våre hjerter ved Den Hellige And, som vi har mottatt. Alleluja. Rom 5, 5; 10, 11

KIRKEBØNN
Barmhjertige, nådige Gud, ved denne pinsefest helliggjør du din Kirke blant alle verdens folkeslag. Utøs Den Hellige Ånds gaver over all jorden, og la Andens kraft som virket da Evangeliet først ble forkynt, i dag fylle dine troendes hjerter. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la Den Hellige And som din Sønn lovet oss, åpenbare det skjulte i dette offer og nådig føre oss til sannhetens fylde. Ved Kristus. vår Herre.

PREFASJON: Pinsens mysterium.
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Du har gjort oss til dine barn ved å gi oss arvelodd med din enbårne Sønn.
I dag skjenker du oss Den Hellige And, og således fullbyrder du påskens mysterium.
I Kirkens første tid innviet denne Ånd folkeslagene i kunnskapen om Gud
og forenet de ulike tungemål i bekjennelsen av den ene tro.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Alle ble fylt av Den Hellige And og forkynte Guds store verk. Alleluja. Apg 2, 4.11

SLUTNINGSBØNN
Barmhjertige Gud, du skjenker din Kirke himmelens gaver. Hold oss fast i din nåde, la din Hellige And styrke oss og dette sakrament virke til vår evige forløsning. Ved Kristus, vår Herre.